ประชุมปฎิบัติการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานฯ  


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ต้นธารรีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อให้ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ไปใช้ในการพัฒนางานและประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในสำนักงาน

 

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
5  พฤศจิกายน  2562