กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  


กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อให้หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

 

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
10  กรกฎาคม.  2562