หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล  


1. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
      https://www.otepc.go.th/images/document/2557/28.12.59.pdf
      http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file41545893252.pdf
2. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
      https://circular59.otepc.go.th/files/v9-54-20150710-152130.pdf
      https://circular59.otepc.go.th/files/v24-60.pdf
3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย เปลี่ยนตาแหน่ง โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
      https://circular59.otepc.go.th/files/v29-60.pdf
      https://circular59.otepc.go.th/files/v30-60.pdf
4. หลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
      http://personnel.obec.go.th/personel-office/FILES_UPLOAD/file11500888751.pdf
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
      http://web.pattani2.org/activity/download/12/1437033103.pdf
6. หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะ
      https://www.otepc.go.th/images/w21.pdf
      https://circular59.otepc.go.th/files/%E0%B8%A712-2561.pdf

7. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
      https://www.moe.go.th/moe/upload/news18/FileUpload/53205-9252.pdf
8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
      https://circular59.otepc.go.th/files/v6208-%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%
20%E0%B8%9C%E0%B8%AD.%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%
B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf

9. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
       https://www.otepc.go.th/images/0_%E0%B8%A0%E0%B8%9A./v33_60.pdf
10. หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       https://circular59.otepc.go.th/files/v19-55-20150710-154958.pdf
 

 
 
บุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10  กรกฎาคม.  2562