นโยบายการบริหารงานบุคคล  


                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้(เอกสารแนบ)

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
บุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10  กรกฎาคม.  2562