สมรรถนะของครูผุ้สอนใน "ศตวรรษที่ 21" ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  


 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
พัฒนาครูและบุคลากร
16  เมษายน  2562
 
 
ชื่อ - สกุล : 
ความคิดเห็น : 
เบอร์โทรศัพท์ :