ระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
โดย อำนวยการ เข้าชม 94 ครั้ง 19ส.ค.62
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สพป.สุราษฏร์ธานี 3
โดย อำนวยการ เข้าชม 55 ครั้ง 11ก.ค.62
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
โดย อำนวยการ เข้าชม 32 ครั้ง 11ก.ค.62
 
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
โดย อำนวยการ เข้าชม 32 ครั้ง 10ก.ค.62
 
ชี้แจงทำความเข้าใจกับบัณฑิตศึกษา "นิสิต ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา"
โดย อำนวยการ เข้าชม 145 ครั้ง 16เม.ย.62
 
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
โดย อำนวยการ เข้าชม 142 ครั้ง 16เม.ย.62
 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2561
โดย อำนวยการ เข้าชม 140 ครั้ง 16เม.ย.62
 
กิจกรรมบัณฑิตน้อยสินปุนตาปี
โดย อำนวยการ เข้าชม 107 ครั้ง 16เม.ย.62
 
ขอแสดงความชื่นยมยินดีและร่วมภาคภูมิใจ กับคนเก่งเลข สพป.สฎ.เขต 3
โดย อำนวยการ เข้าชม 140 ครั้ง 16เม.ย.62
 
ฝึกอบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
โดย อำนวยการ เข้าชม 84 ครั้ง 16เม.ย.62
 
ภารกิจ หน้าที่